RODO

Klauzula informacyjna 
w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych
Szanowni Państwo,  realizując dyspozycję art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – uprzejmie informujemy co następuje. 
 
§ 1.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH I KONTRAHENTÓW

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
ZNP ZG Dom Wypoczynkowy "Nauczyciel" NIP 5260001884 (dalej: „Administrator”)
Kontakt z administratorem danych jest możliwy:
a) pod adresem e-mail: dwnauczyciel@interia.pl
b) listownie na adres siedziby: ZNP ZG Dom Wypoczynkowy "Nauczyciel"  ul. Wczasowa 21, 43-450 Ustroń
 
§ 2.
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 
- wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług czy ich rezerwacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych  czy podatkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 
- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług, prowadzenia statystyk i opracowywania raportów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia potencjalnych roszczeń, monitorowanie obiektu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być również w oparciu o udzieloną dobrowolną zgodę w celu i zakresie wynikającym z treści tejże zgody (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
§ 3.
PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE

 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
1. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne, księgowe, kadrowe i inne niezbędne,
2. inne upoważnione podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi zewnętrzne czy uczestniczące w realizacji usług w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, np. kancelarie
3. firmy transportowe i taksówkarskie w sytuacji zamówienia przez Panią/Pana transportu lub przesyłki kurierskiej,
4. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. w związku z pobieraniem przez Administratora na ich rzecz opłaty uzdrowiskowej. 
 
§ 4.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków prawnych takich jak obowiązki podatkowe. Dane pozyskane na podstawie Pani/Pana zgody np. w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 
 
§ 5.
INFORMACJE O POZYSKANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Administrator otrzymuje Pani/Pana dane kontaktowe bezpośrednio od Pani/Pana (np. w momencie korzystania z naszych usług) lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących w oferowaniu naszych usług - booking.com, TripAdvisor, którym Pani/Pan udostępnił swoje dane). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi. 
 
§ 6.
PRAWA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 
Ma Pani/Pan prawo:
a. żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),
b. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- dane nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów,
d. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e. do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,
- przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,
f. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
- dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 
W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy. 
 
§ 7.
WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usług.
 
§ 8.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

 
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 
§ 9. 
DOSTĘP DO INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH

 
Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest również w pełnej wersji w recepcji oraz na naszej stronie internetowej www.ustron-nauczyciel.pl/rodo
Wirtualny spacer

Ustroń

Ustroń/k Cieszyna malowniczo położona miejscowość w bramie doliny rzeki Wisły u podnóża Czantorii Wielkiej (995 m.) i Równicy (884m.). Centrum Ustronia rozciąga się wzdłuż Wisły, ale większość najnowszych domów i ośrodków wypoczynkowych usytuowana jest na terenie osiedli: Zawodzie na zboczu Równicy oraz Jaszowiec w dolinie potoku o tej samej nazwie. Centrum miasta położone jest na wysokości 360 m. npm., a poszczególne osiedla i przysiółki do 600 m. npm.

Sama miejscowość o długości ponad 15 km jest bardzo rozległa, bowiem obejmuje kilkanaście dolin i potoków wpadających do Wisły. Granice miasta przebiegają grzbietami górskimi Równicy od wschodu i Czantorii od południowego zachodu. Ustroń posiada dobre połączenia kolejowe i drogowe z całym krajem.

czytaj więcej

Jak do nas dojechać?